ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

Package : ยุโรป รัสเซีย

 • รัสเซีย AURORA HUNTING มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7D5N

  ราคาเริ่มต้น 71,500 บาท

  เนินเขาสแปร์โรว์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ขับรถสโนโมบิล - เมืองหิมะ - หมู่บ้านซามิ - จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ -พระราชวังเครมลิน - ถนนอารบัต

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน การบินไทย

  ธันวาคม - มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

  วนั ที่หนึ่ง กรุงเทพ 17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน) วันที่สอง ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช 00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยน เครื่ อง 03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรงั่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน) 08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรงั่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ โลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่ งใน ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัย แห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรง ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และ ศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่ งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก น า ถ่ายรูปเป็ นที่ ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่ โดดเด่นสูง ก าหนดการเดินทาง ราคา มีนาคม 2561 20-26 มี.ค. 2561 42,900 22 – 28 / 28 มี.ค. – 3 เม.ย. / 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561 39,900 เมษายน 2561 4 – 10 / 20 – 26 / 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 61 / 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 61 40,900 10 – 16 / 11 – 17 / 12 – 18 49,900 พฤษภาคม 2561 3 – 9 / 5 – 11 พ.ค. 61 40,900 ตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ น าท่านถ่ายรูป ประตูชัยชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นน าระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชด าเนิน เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูป หน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่ อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิม เคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น จ านวนมาก อิสระท่านเลือกซื้ อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้า น ค้า ป ล อ ด ภ า ษี ( DutyFreeShop) อ า ทิ เ ช่ น เคร่ืองสา อาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลังจากนั้นน า ท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอด สองฝากฝั่งแม่น ้า เป็นอีกหนึ่ งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notredame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้ นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ค ่า บริ การอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่ พัก  ณ Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle หรือเทียบเท่า วันสาม La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่าน เดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่ รวม ร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัส ประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง) น าท่านสู่ แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์ห้างสรรพสินค้าชื่ อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้ ง กันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6 ซึ่ ง สามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้ มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่ งของทุกประเภทไว้ล่อ ตาล่อใจนักช้อปปิ้ งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Mercure Paris Rojssy Charles-De-Gaulle หรือ เทียบเท่า วันที่สี่ เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดิน ทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมือง มรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รับ การบันทึกว่าเป็นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของเมืองมี ล าน ้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ท าให้บรูชเป็นที่รู้จักกันในชื่ อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” หลังจากนั้น น าท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบ รูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความเป็นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจั่ว และ สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่ว เมือง น าท่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่ งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) น าท่านชมโบสถพ์ ระโลหิตศกั ดิ์สิทธิ์(Basilica of the Holy Blood)ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์(Brussels) เมืองหลวงของ เบล เยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล น าท่านไปถ่ายรูป กับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่ว ทุกหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่ ส าคัญแห่งหนึ่ ง ที่ นักท่องเที่ ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่ งเปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบล เยี่ยม หลังจากนั้นน าท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป ได้รับการยก ย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่ อดังยังกล่าวถึง น าท่านไปชม รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Brussels Hotel หรือเทียบเท่า วันที่ห้า เมืองเดอะเฮก – เมืองลิเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชม เมืองเดอะเฮก (The Hague) ซึ่ งเป็นที่ตั้งของรัฐบาล ดัตช์ , อาคารรัฐสภา , ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินี แห่งเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาล โลก) หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ น าท่านชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่ งเป็นแหล่งปลูกทิว ลิ ป ที่ ใหญ่และส าคัญยิ่ งของฮอลแลนด์ เดิ มเป็ น สวนสาธารณะ มาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูก ดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ ส่งเสริ มการปลูกไม้หัวพันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ ให้กับ บริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบ ารุงรักษา ซึ่ งก็ท าให้ เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผู้ซื้ อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคน ฮอฟแห่งนี้ นับเป็นสวนที่มีชื่ อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่ นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีทางเดินร่มรื่ น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้า และน ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ ช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ของทุกปีสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่ อว่ามีล าคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้ เริ่ มก่อตั้ง ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Bedbank Apollo Hotel หรือเทียบเท่า วันหก ล่องเรือหลังคากระจก – สาธิตการเจียระไนเพชร –จัตุรัสแดม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์– สนามบิน เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมือง ที่จะให้ ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มี เอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของ อาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มาก ถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นน าท่านชมการสาธิตการเจียระไน เพชร ที่ มีชื่ อเสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้ อหรื อชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง จากนั้นน าท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอัน เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มี พระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม Red Light District เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์ส คันส์(Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ ถือ ว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลม เอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่ งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลง ตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่ งประกอบไป ด้วยแม่น ้า ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่ งสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ งกังหันของประเทศนี้ ได้มีการใช้ ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน ้า วิดน ้า ระบายน ้าเพื่ อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อ สินค้าของที่ระลึก 22.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่ EK 150 (บริการอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน) วนั ที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ 07.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่ อง 09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน) 18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ******************

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน EMIRATES

  ดูรายละเอียด

 • ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน

  ราคาเริ่มต้น 75,999 บาท

  ⛄️ขึ้นเขาจุงเฟราว **พิเศษ ล่องเรือบาโตมูซ / เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ / เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ / ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 / นั่งรถไฟ TGV /พักสวิตฯ 2 คืน พิเศษ!! กับเมนูอาหาร ฝรั่งเศสหอยเอสคาโก้+ไวน์/,สวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชุดใหญ่ / อิตาลีสปาเก็ตตี้ + สเต็ก , พิซซ่าต้นตำหรับอิตาลี

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน Emirates

  กุมภาพันธ์-เมษายน 2018

  ดูรายละเอียด

 • อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศล 9วัน

  ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท

  พระราชงังแวร์ชาย พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ หอไอเฟล รถไฟด่วน TGV

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน QATAR

  เมษายน-พฤษภาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • London Surprise

  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

  ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-บาธ-อ๊อกซฟอร์ด-สแตรทฟอร์ด

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน ETIHAD AIRWAYS

  กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561

  ดูรายละเอียด

 • Wonder East Europe

  ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

  มิวนิค-อินส์บรุค-ชาลซ์บูร์ก-ฮัลสตัทท์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-เวียนนา-บูดาเปสต์

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน การบินไทย

  พ.ค.- มิ.ย. 61

  ดูรายละเอียด

 • RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส แสงเหนือ 8D5N

  ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

  เนินเขาสแปร์โรว์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ขับรถสโนโมบิล - เมืองหิมะ - หมู่บ้านซามิ - จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ -พระราชวังเครมลิน - ถนนอารบัต

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน EMIRATE AIRLINES

  มกราคม - มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • HOLA ESPANA สเปน โปรตุเกส 8D5N

  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

  มาดริด เมืองเซอโกเบีย รางส่งน้ำโรมัน เมืองซาลามังกา พลาซ่ามายอร์ เมืองโกอิมบรา กรุงลิสบอน หอคอยเบเล็ง แหลมโรกา เมืองซินทรา เมืองเมอรีดา วิหารแห่งโทเลโด พระราชวังหลวง สนามซานเตียโกกเบรีนาเบว อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน ETIHAD AIRWAYS

  พฤศจิกายน - มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • WINTER EASTERN เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7D4N

  ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

  สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวีวารี เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ พักกรุงบราติสลาว่า เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค ชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน EMIRATE AIRLINES

  ตุลาคม - มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • RUSSIA AURORA HUNTING 8D5N

  ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท

  รัสเซีย AURORA HUNTING มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7D5N ราคาเริ่มต้น 71,500 บาท เนินเขาสแปร์โรว์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ขับรถสโนโมบิล - เมืองหิมะ - หมู่บ้านซามิ - จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ -พระราชวังเครมลิน - ถนนอารบัต

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน ETIHAD AIRWAYS

  พฤศจิกายน - มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • NORTH SEA SHORT BREAK 7D4N

  ราคาเริ่มต้น 61,500 บาท

  เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เยือนกรุงบรัสเซลส์ เยือนจัตุรัสกรองด์ปลาซ จัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต ล่องเรือหลังคากระจก เที่ยวอัมสเตอร์ดัม สัมผัสวิถีชีวิตชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม บรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม ลักเซมเบิร์ก ไฮเดลเิร์ก โคโลญ

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน การบินไทย

  25-31ธันวาคม 2017

  ดูรายละเอียด

 • เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7D4N

  ราคาเริ่มต้น 64,500 บาท

  เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เยือนกรุงบรัสเซลส์ เยือนจัตุรัสกรองด์ปลาซ จัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต ล่องเรือหลังคากระจก เที่ยวอัมสเตอร์ดัม สัมผัสวิถีชีวิตชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม บรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม ลักเซมเบิร์ก ไฮเดลเิร์ก โคโลญ

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน การบินไทย

  ธันวาคม - มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด


Back To Top