ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

Package : ไต้หวัน

 • TAIPEI 101

  ราคาเริ่มต้น 12,992 บาท

  ทะเลสาปสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลื่ว-ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่ิอหลินไนท์ ซีเหมินดิง ตึกไทเป101

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน Nok Scoot

  ดูรายละเอียด

 • TaiWan แอ๊ก แอ๊ก

  ราคาเริ่มต้น 22,899 บาท

  ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน CHINA AIRLINES

  มกราคม-มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • TaiWan พาชิลล์

  ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

  หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจัง-วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้- อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว-ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน EVA AIR

  มกราคม-มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • TaiWan Shan Shan

  ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท

  ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาท- ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน CHINA AIRLINES

  มกราคม-มิถุนายน 2018

  ดูรายละเอียด

 • TaiWan Bao Bao

  ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

  ไต้หวัน - เถาหยวน - MITSUI OUTLET -ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101-ร้านสร้อย GERMANIUM - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน CHINA AIRLINES

  มกราคม-มิถุนายน 2018

  ดูรายละเอียด

 • TaiWan HA HA

  ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

  สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 - อี๋หลาน - แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว- นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต-ร้านสร้อย GERMANIUM - หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานอาลีซาน – นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน – ชิมชาอู่หลง-ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซีเหมิน-สนามบินเถาหยวน

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน CHINA AIRLINES

  มกราคม-มิถุนายน 2018

  ดูรายละเอียด

 • ไต้หวัน อาลีซาน 5D4N

  ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

  หนานโถว-แช่น้ำร้อนออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน-วัดเหวินหวู่-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ไทเป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ขึ้นตึกไทเป101-วัดหลงซานซื่อ

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน THAI AIRWAYS

  ตุลาคม - มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • TAIWAN COUNTDOWN 5D4N

  ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

  ไทเป-COUNTDOWN2018@TAIPEI101-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานเย๋หลิ่ว-พิพิธภัณฑ์กู้กง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน EVA Air

  31ธันวาคม - 4มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • อาลีซาน ไต้หวัน สุริยันจันทรา COUNTDOWN2018 5D4N

  ราคาเริ่มต้น 37,799 บาท

  ไทเป-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ขึ้นตึกไทเป101-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อุทยานเย๋หลิ่ว-วันหลงซานซื่อ

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน China Airlines

  28ธันวาคม - 1มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • ไต้หวัน วัดเสวียนจ้าง ขึ้นตึกไทเป101 5D3N

  ราคาเริ่มต้น 17,990 บาท

  วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง วัดเหวินหวู่-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อุทยานเย๋หลิ่ว-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน NOK SCOOT

  พฤศจิกายน - มีนาคม 2018

  ดูรายละเอียด

 • ไต้หวัน ครบสูตร3อุทยาน 6d5n

  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

  อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ-พิพธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-โรงงานหินอ่อน-ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ขึ้นตกไทเป101-วัดหลงซานซื่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน

  รายละเอียดการเดินทาง

  สายการบิน THAI AIRWAYS

  ธันวาคม - มกราคม 2018

  ดูรายละเอียด


Back To Top