ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/06644
บ๊อกซ์แมกซ์ ทราเวล โทร. 02-1494427, 084-4667335
   
 
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน

TaiWan Shan Shan

แชร์หน้านี้

ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

สายการบิน CHINA AIRLINES

ช่วงเวลาเดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2018

จองเลย

ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาท- ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์


Back To Top